הקוד האתי

נספח מספר 5 - הקוד והאמנה האתיים של איגוד מקצועות העיסוי בישראל

נוסח מאושר ע”י האספה הכללית 27.06.09
עדכון מילון מונחים 4.01.10

הקוד האתי

מחויבות מקצועית

מתחייבים לתקן המקצועי הגבוה ביותר של שרות על מנת לספק את הטיפול הנדרש בצורה הטובה ביותר. המטפל יטפל אך ורק בתחומי הכשרתו שבהם הוסמך.

סודיות ופרטיות

המטפל מחויב כלפי המטופל בשמירת סודיותו ופרטיותו בכל הקשור לטיפול כולל המידע שהתקבל לפני ובמהלך הטיפול . המטפל יעשה בו שימוש אך ורק לצורכי הטיפול,לטובת המטופל ובהסכמתו.

יחסי מטפל-מטופל

מתחייבים לנהוג ולהתייחס לכל מטופל בכבוד, ביושר ובהגינות ללא הבדל והפרדה על רקע כל שהוא.

גבולות טיפוליים

מחויבים לשמור על גבולות ברורים של מסגרת טיפולית. באחריותו של המטפל להציב את הגבולות הטיפוליים. באחריותו של המטפל לוודא כי המטופל מודע לאופי ואופן הטיפול ולקבל את הסכמתו לכך מראש.

סביבת עבודה

מחויבים לעשות כל שאפשר על מנת למנוע גרימת נזק גופני ו/ או נפשי במהלך הטיפול/ים. הטיפול יעשה בסביבת עבודה בטוחה הכוללת אמצעים פיזיים מתאימים וביטוח אחריות מקצועית.

הופעה וייצוג

המטפל יהיה נקי ומסודר ולבוש בבגד מקצועי, נקי וצנוע, כראוי לעוסקים בתחום זה.כבוד הדדי מחויבים לכבוד הדדי ולכיבוד עמיתים ובעלי מקצוע אחרים בתחום.

מחויבות לאיגוד

המטפל והמוסד החברים באגודה מצהירים על מחויבותו/ם לאגודה לעיסוי וטיפולי גוף בישראל, לתקנון שלה ולקוד האתי שלה. האמנה האתית

מחויבות מקצועית

 1. להשתמש בשפה מקצועית ומכובדת בין אם בתקשורת מדוברת או בכתב.
 2. לבצע הערכה מדויקת של צרכי המטופל, לפתח תוכנית טיפולית ביחד עם המטופל ולעדכן את התוכנית  לפי הצורך.
 3. להשתמש בציוד הנדרש לשמירה על הפרטיות הרגשית והפיזית של המטופל.
 4. להפנות מטופלים לאנשי מקצוע אחרים כאשר טובת המטופל ו/או המטפל דורשת זאת.
 5. להתייעץ עם אנשי מקצוע אחרים בעת הצורך.
 6. שלא לטפל תחת השפעת אלכוהול, סמים, או כל חומר שאסור על פי החוק.
 7. להשתמש בחומרים ואמצעי טיפול אשר מאושרים לשימוש זה.

סודיות ופרטיות

 1. להגן על זהות המטופל בשיחות חברתיות, פרסומים וכל אירוע אחר אלא אם כן התבקש לעשות זאת על ידי המטופל בכתב, או אם החוק דורש זאת.
 2. להגן על טובת מטופלים קטינים או מי שאינם מסוגלים לתת מרצונם הסכמה על ידי קבלת אישור האפוטרופוס המתאים.
 3. לדרוש לקבל רק את המידע הרלבנטי לשם קיום יחסי מטופל/מטפל מקצועיים.
 4. לחלוק מידע עם צד שלישי שמתייחס למטופל כאשר הדבר נדרש על ידי החוק.
 5. להכיר ביכולת השפעה שנובעת ממעמדו כלפי המטופל ולהימנע מניצול מערכת היחסים לשם עשיית רווח אישי מכל סוג שהוא.
 6. להימנע ממערכות יחסים בעלות כפל משמעות שעלולות לפגוע ביכולת השיפוט המקצועית ו/או לגרום לניצול המטופל ו/או העובד ו/או עמיתים לעבודה.
 7. לכבד את זכותו של המטופל לסרב/להסכים לקבל טיפול.

יחסי מטפל מטופל

 1. לקבל הסכמה ברורה מהמטופל/ת על רצונם לקבל את הטיפול, לפני תחילתו, ולאחר שהובהרו לו/לה כל משמעויותיו באופן ברור, כולל הסברים על ריאקציות (תגובות) אפשריות.
 2. לוודא שהמידע המתקבל מהמטופל הינו רלוונטי אך ורק לצרכי הטיפול ואין צורך במידע שמעבר לכך.
 3. להציג ביושר את כל הכישורים המקצועיים הישירים והנלווים של המטפל.
 4. המטפל יפרט למטופל את אופן ביצוע הטיפול: מגע, חשיפה, שימוש באמצעים (שמנים, משחות, ואחרים) על פי הכשרתו.
 5. המטפל יבהיר בצורה מסודרת ומובנת למטופל את תהליך הטיפול.
 6. המטפל יוודא שהמטופל הבין בדיוק את אורך הטיפול ועלותו.
 7. בסיום הטיפול, על פי הצורך והאפשרות, יתבצע סיכום בליווי יעוץ מקצועי, כמתאפשר מרמת הכשרת המטפל.
 8. בטיפולים בהם מרכיב הזמן מותנה בממצאים, יסוכם מראש בין המטפל למטופל אם, כיצד ובאיזה עלות יתארך הטיפול.

גבולות טיפוליים

 1. לציית לחוק בכל הנוגע להטרדה מינית.
 2. לשמור על הזכות לסרב ו/או להפסיק מתן טיפול למטופל שמתנהג באופן בלתי ראוי ו/או שנמצא תחת השפעת אלכוהול, סמים ו/או כל חומר שאסור על פי החוק באם יהיה זה לטובתו של המטופל.
 3. יש להגדיר לפני תחילת הטיפול את מטרתו ואת השפעתו של הטיפול על מנת למנוע היווצרות פער ציפיות  וכן הבהרת הסיכונים והריאקציות שעשויות להתפתח מהטיפול.
 4. אם המטופל יוזם התנהגות מינית ואם התנהגותו זו אינה נפסקת גם לאחר שהובהר לו שזו אינה מטרת הטיפול, יש להפסיק מייד את הטיפול.
 5. אין לגעת באברי המין ( כהגדרתם במילון המונחים המצורף) של המטופל בשום טכניקת טיפול.
 6. המטפל יגדיר למטופל, לפני הטיפול ובאופן ברור, את הלבוש הדרוש לטיפול.
 7. במהלך טיפול בעיסוי בו יש חשיפה של הגוף. מומלץ שהמטופל יהיה מכוסה לחלוטין על ידי מגבות ו/או סדינים למעט חלק הגוף אותו מעסים על מנת לשמור על צניעותו ועל חום גופו.
 8. קטינים המגיעים לטיפול ילוו במבוגר.

סביבת עבודה

 1. בסיום כל מפגש יש להעלות על הכתב הערות ותיעוד של התקדמות הטיפול והמטופל, אם צריך ואפשרי.
 2. לפרסם את השירותים המוצעים בגלוי ובאופן מדויק ואמין.
 3. להציג ביושר את כל הכישורים המקצועיים הנלווים.
 4. לקדם את עסקיו/ה ביושר ולהימנע מניגודי אינטרסים קיימים או אפשריים.
 5. לפרסם באופן ישר, הגון ומייצג את השירותים המוצעים. להימנע מפרסום באופן שעלול להטעות את הציבור על ידי, אך לא רק, שימוש בשפה או תמונות בעלות הקשרים סנסציוניים, סקסואליים או פרובוקטיביים לשם קידום העסק.
 6. לשמור לעולם על אמון שניתן על ידי אחרים, כולל מטופלים ועובדים/שותפים לעבודה.
 7. להציג/למסור טבלת מחירים לפני הטיפול באופן שיהיה ברור ומובן למטופל או למטופל הפוטנציאלי.

הופעה וייצוג

 1. המטפל יהיה תמיד לבוש בבגדים נקיים, צנועים ומכובדים.
 2. מטפל העובד בקליניקה יוודא כי תמיד הקליניקה נקייה, נעימה וראויה להגדרתה.

כבוד הדדי

 1. לנהוג בכבוד כלפי הציבור וכלפי בעלי מקצוע אחרים.
 2. להפנות את המטופל לאנשי מקצוע אחרים כאשר טובת המטופל דורשת זאת.
 3. להתייעץ עם אנשי מקצוע אחרים כאשר יש צורך בכך וטובת המטופל דורשת זאת, כפוף להסכמת המטופל – התייעצות אנונימית או גלויה ( פרטי המטופל ).
 4. להפגין יחס נאות כלפי עמיתים למקצוע ולא לפקפק במוניטין שלהם.

מחויבות לאיגוד

 1. מטפל ומוסד החברים באיגוד מקצועות העיסוי בישראל, מחויבים לתקנון האיגוד, לקוד האתי שלו ומתחייבים לפעול על פיהם ועל פי החלטות הנהלתה, לאחר שאושרו כנדרש על ידי מוסדותיה.
 2. חבר באיגוד יתלה בחדר הטיפולים שלו את ” הקוד האתי ” של האיגוד.
 3. מוסד החבר באגודה, יתלה במקום ובאופן בולט הן את ” הקוד האתי ” של האיגוד והן את תעודת חברותו בה (תעודה בתוקף).

מילון מונחים המשמש מסמך זה:

 1. גבול: גבול הוא מחסום שמפריד בין אדם לרעהו. מטרת הגבול היא להגן על היושרה והפרטיות של כל אדם.
 2. יכולת מקצועית: לימוד ופיתוח בסיס ידע מקצועי בתחום מסוים וכן כישורים שקשורים ומיושמים בקשר לאותו בסיס ידע.
 3. פוטנציאל התפתחות יחסי גומלין: רגשות בלתי פתורים של המטפל ונושאים שעוברים באופן בלתי מודע ללקוח.
 4. יושרה: איכות או מצב של ציות קפדני על ערכי החיים, כבוד והערכה, הגינות ויושר.
 5. יחסים בעלי כפל משמעות: קשר שנוסף ליחסי מטפל/מטופל, כגון יחסים חברתיים, משפחתיים, עסקיים או אחרים שמחוץ למערכת היחסים הטיפולית.
 6. אברי מין ואיברים אינטימיים – נשיים:
 •   שפתי הפות – Labia majora 
 •   שפתי הפות הקטנים/פנימיים – Labia minora 
 •   דגדגן – Clitoris
 •   פתח ואזור הנרתיק – Vagina
 •   פי הטבעת – Anus
 •   שדיים (רקמת השד לרבות הפטמה)  – Nipple ,  Breasts

הערה: הטיפול בשריר החזה הגדול הנמצא בחלקו העליון של בית החזה (Pectoralis magor)  , אפשרי כאשר המטופלת במנח ישיבה או שכיבה והוא מתבצע רק כאשר רקמת השד אינה גולשת ומכסה את השריר. בכל מצב, חובה לדאוג לכיסוי השדיים.

 1. אברי מין ואיברים אינטימיים – זכריים:
 •   כיס האשכים /אשכים – Testes / Scrotum
 •   פין – Penis 
 •   פי הטבעת – Anus
 •   פטמות – Nipples 
 1. פקפוק במהימנות: לתקוף באופן מילולי, להתנגד או להציג כשגוי.
 2. מערכת יחסים רב -ממדית: מערכת יחסים בין המטפל למטופל, שנוספת על מערכת היחסים הטיפולית וחורגת ממנה. מערכת יחסים רב- ממדית מזמינה סבך מורכב יותר של תפקידים.
 3. תיעוד התקדמות: הערות שרושם מטפל מוסמך על ידי האגודה, ואשר נשמרות בקובץ נפרד של המטופל ונושאות את תאריך הטיפול, אזורי תלונה כפי שדווחו על ידי המטופל, אבחנות פעולות שבוצעו על ידי המטפל.
 4. פעילות מינית: התנהגות מילולית או אחרת למטרת שידול, קבלה או מתן הנאהמינית.
 5. הטרדה מינית: הצעות בלתי רצויות בעלות נופך מיני ו/או בקשות לקבלת טובות הנאה מיניות ו/או כל התנהגות מילולית או פיזית בעלת אופי מיני כאשר:
  א. הסכמה להצעות מעין אלה מהווה באופן מפורש או מרומז תנאי להמשך העסקה.
  ב. הסכמה או דחייה של הצעות מעין אלה עלולה להוות בסיס לקבלת החלטה בעניין העסקת אותו אדם.
  ג. המטרה או ההשלכות של התנהגות זו הן שיבוש מהלך העבודה או יצירת סביבת עבודה מביכה, עוינת או פוגעת.
 6. היקף כללי ההתנהגות: הרמה המינימאלית הדרושה לשם הבטחת התנהגות הולמת וראויה והפרמטרים שנקבעו על ידי חבר האיגוד, אנשי הדרכה וחינוך מקצועיים, ובעת הצורך, גופים מחוקקים ומתקני תקנות.
 7. העברת רגשות: רגשות ונושאים בלתי פתורים של הלקוח שמועברים באופן בלתי מודע למטפל.

חיפוש באתר

השאירו פרטים על מנת להצטרף ולהתנדב באיגוד

צריך לחדש ביטוח מקצועי? ירון נאמן.... המלצת הביטוח של האיגוד.... פרטים בהטבות ביטוח לחברי האיגוד
דילוג לתוכן