תקנון האיגוד

תקנון

עדכון אחרון 15.02.2018

תקנון


1. מטרות האגודה

מטרות האגודה הן : להוות ארגון גג לאנשי מקצוע העוסקים בעיסוי ובטיפולי גוף בישראל, לכונן קודים של אתיקה במקצוע העיסוי, לפתח רמות השכלה בתחום, לקדם את הידע, ההשכלה והאינטרסים של החברים בה באמצעות השתלמויות, לשפר את תדמית המקצוע, ליזום הסברה בציבור, לייצג את חברי האגודה בעניינים משפטיים וחוקתיים, לספק מערכות תקשורת לחילופי מידע, תמיכה והכוונה בכל הנושאים האקטואליים המשפיעים על המקצוע, להטמיע את התקנון במסגרתן המקצועית של בתי הספר בישראל וליצור תנאי עבודה והעסקה אל מול מטופלים ומעסיקים בענף.

2. הגדרות:

“עיסוי”
(א) מניפולציה של הרקמות הרכות והמפרקים באמצעות חלקי גוף שונים (לא כולל עמוד שידרה) לצורך החזרת הרקמות למצב
תקין ועשוי לכלול טכניקות שנועדו להשפיע על מערכות האנרגיה של הגוף, למעט העיסוי התאילנדי בו יש תנועות המפתלות
ומותחות את עמוד השידרה. השימוש בשמנים, תחליבים, אבקות ותכשירי שימון אחרים עשוי להיכלל אף הוא.
(ב) עיסוי בפירוש אינו כולל אבחנה רפואית, מתן מרשמים לתרופות למעט או כל שירות טיפול או ריפוי אחר הטעון רשיון לעיסוק
באורטופדיה, פיזיותראפיה, פודיאטריה (רפואת כף הרגל), כירופרקטיקה , או כל ענף אחר ברפואה.

“חבר”
חבר תלמיד, חבר מתמחה, חבר מוסמך, חבר בכיר, חבר כבוד וחבר נלווה על פי התנאים שבסעיף 3 שלהלן.
דרישות מקצועיות לחברות באגודה (ראה נספח מספר 1).

“שעת לימוד”
שעת לימוד אחת תוגדר כלא פחות מארבעים וחמש דקות של לימוד בפועל בכל פרק זמן נתון של שישים דקות.

“בית ספר מוכר”
בית ספר שסיים את תהליך ההכרה. (ראה נספח מספר 2).

“בית ספר הנמצא בתהליך הכרה”
בית ספר אשר פועל בשיתוף פעולה עם האגודה להטמעת הסטנדרטים עד להכרתו על ידי האגודה (ראה נספח מספר 2).

“מורה מוכר” ו”מורה בכיר”. (ראה נספח מספר 3).

“מורה מוכר למדעים”. (ראה נספח מספר 3).

“שיטת טיפול/אגודה בינלאומית”
כל שיטה ו/או אגודה בינלאומית המבקשת לפעול בישראל במסגרת אגודת עיסוי וטיפולי גוף תהיה כפופה לסטנדרטים המקצועיים הכלולים בתקנון זה ולחוקי המדינה ישראל.
האגודות הבינלאומיות המוכרות היום ע”י האגודה – (ראה נספח מספר 1).

3. חברות באגודה:

חבר תלמיד, חבר מתמחה, חבר מוסמך, חבר בכיר, חבר כבוד וחבר נלווה.

3.1 קבלת חברים:
(א) מייסדי העמותה הינם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
(ב) כל אדם החפץ להיות חבר באגודה בין אם למד בישראל, למד בחו”ל, הוא מייצג אגודה בינלאומית המבקשת לפעול בישראל
ו/או למד שיטת טיפול בינלאומית בישראל, יגיש בקשה חתומה על ידו ומעמדו יקבע על פי הסטנדרטים הקבועים בתקנון זה.
(ג) כל אדם החפץ להיות חבר באגודה ולעסוק בתחום יקבל רשיון לכך לאחר שעמד בדרישות תקנון זה ובדרישות של רשויות
המדינה.
(ד) ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועדהמנהל של האגודה.
סירב הועד לקבל את המבקש רשאי הוא לערער על הסירוב בפני האסיפה הכללית הקרובה.
(ה) על חברי אגודות בינלאומיות חלים כללי תקנון זה והם רשאים לאמץ, בנוסף, את כללי התקנון של האגודה הבינלאומית ובלבד שכללים נוספים אלה אינם סותרים את כללי תקנון זה. אימוץ כאמור יאושר ע”י הוועד האסיפה הכללית.

3.2 זכויותיו של החבר:
(א) חבר באגודה זכאי להשתתף בפעילויותיה וליהנות משרותיה.
(ב) חבר יהיה זכאי לסיוע בייצוג משפטי לפי התנאים שייקבעו על ידי ועדת האתיקה.
חבר יהיה זכאי לייעוץ משפטי של האגודה באם עבר על חוקי מדינת ישראל.
(ג) חבר בדרגת מוסמך ומעלה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה. הוא זכאי לבחור
ולהיבחר לוועד המנהל ו/או לכל ועדה באגודה.
(ד) חבר מתמחה רשאי להיבחר לועד המנהל ו/או לכל ועדה באגודה, אך אינו רשאי להצביע.

3.3 חובותיו של החבר:
(א) דמי חבר הינם חובה לקיום החברות ויקבעו ע”י האסיפה הכללית.
פקיעת החברות באגודה אינה פוטרת מתשלום כל חוב בעבור אגרת החברות, בעבור התקופה שבה היה חבר.
(ב) חבר האגודה מחוייב בשמירה על כללי האתיקה המקצועית.
(ג) חבר שקיבל סיוע בייצוג משפטי כאמור בסעיף 3.2 (ב) לעיל על בסיס מידע כוזב, יחויב להשיב את ערך הסיוע לאגודה.

3.4. פקיעת חברות:
(א) החברות באגודה פוקעת-
1. במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו.
2. בפרישתו מן האגודה לאחר הודעת פרישה בכתב שתינתן לועד האגודה שלושים יום מראש.
3. בהדחתו מן האגודה (ראה סעיף ב’).
4. החבר לא שילם לאגודה את אגרת החברות (יודח עם תום השנה הקלנדרית עליה שילם)
(ב) האסיפה הכללית רשאית, על פי הצעת הועד, להדיח חבר מן האגודה בתנאים הבאים:
1. החבר לא קיים את הוראות התקנון או ההחלטה של האסיפה הכללית.
2. החבר פעל בניגוד למטרות האגודה.
3. החבר הורשע בשל עבירה שיש עימה קלון.
4. החבר הפר את כללי האתיקה הקבועים בתקנון ונמצא אשם בועדת המשמעת.
(ג) לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן האגודה, אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו בפניה,
ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה ב’ 1 ו – ב’ 2 אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

3.5. חבר כבוד
תעודת יקיר האגודה (חבר כבוד) תוענק למי שתרם תרומה משמעותית ביותר לקידום ענפי העיסוי וטיפולי הגוף בישראל ותמך
בצורה משמעותית באגודה. זכויות: בעל זכות הצבעה ואינו משלם דמי חבר לאגודה.

3.6. חבר נלווה
כל ידיד, אגודה או חברה התורם לקידום מטרותיה של האגודה ותכליתה.

3.7 מתן הודעות לחבר:
הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של האגודה לחבר יימסרו לו ביד ו/או בדואר רגיל ו/או בדואר אלקטרוני למענו הרשום בפנקס החברים. ההודעה על שינוי הכתובת באחריות הבלעדית של החבר.

4. האסיפה הכללית:

האסיפה כללית תכונס ע”י ועד האגודה בהתראה מראש של לפחות עשרה ימים לפני מועד התכנסותה ותציין יום, שעה,
מקום ואת סדר יומה. תפקידיה וסמכויותיה יבוצעו על פי הקבוע בחוק העמותות.

4.1. מנין לאסיפה הכללית: (א) אסיפה כללית לא תפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר החברים בעלי זכות ההצבעה.
היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה אף אם פחת מספר הנוכחים.
(ב) לא נתכנס המניין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו אסיפה זו כנדחית
בחצי שעה באסיפה זו רשאים הנוכחים לדון ולהחליט יהיה מספרם אשר יהיה.

4.2 . בחירת יושב ראש ומזכיר לאסיפה הכללית: האסיפה הכללית תבחר, מבין חברי העמותה הנוכחים, יושב
ראש ומזכיר לאסיפה.

4.3. החלטות האסיפה הכללית: החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה
דרשו רוב אחר לקבלתן. והיה והקולות שקולים, חייב יושב ראש האסיפה להכריע.
החלטות הדורשות רוב מיוחד תתקבלנה ברוב של 3/2 ( שני שלישים ).

4.4. פרוטוקול האסיפה הכללית: מזכיר האסיפה הכללית ינהל את הפרוטוקול.

5. הועד המנהל:
תפקידי וסמכויות הועד המנהל יקבעו ע”י האסיפה הכללית.

5.1 בחירת הועד המנהל של האגודה:
(א) מספר חברי הועד המנהל ייקבע בהחלטה של האסיפה כללית ויהיו בו לפחות שני חברים. הבחירה היא אישית לכל חבר בועד
ותהא לתקופה מוגדרת של 5 שנים.
(ב) רשאים להיבחר לועד המנהל חברים בדרגות מוסמך ובכיר.

5.2 סמכויותיו של הועד המנהל
לקבוע את מדיניות האגודה ולפעול ליישומה, לקבוע את המבנה האירגוני של האגודה ואת מדיניות השכר והתשלומים, לכנס
אסיפות כלליות מן המניין ושלא מן המניין, לעקוב ולנהל את מצבה הכספי של האגודה ולערוך את הדוח”ות הכספיים שלה
ולדון, להחליט ולפעול בכל ענייני האגודה, כפי שימצא לנכון.

5.3 תקופת כהונת חברי הועד המנהל:
(א) הועד יכהן מהיבחרו בבחירות באסיפה הכללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש.
כל חבר בועד היוצא יכול להיבחר מחדש לועד החדש.
(ב) חבר ועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד (30 יום מראש).
(ג) חבר ועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל או אם הורשע בעבירה שיש עימה קלון.
(ד) נתפנה מקומו של חבר ועד, רשאים הנותרים או למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר ועד עד לאסיפה הכללית
הקרובה. עד למינוי כזה רשאים הנותרים או להמשיך לפעול כועד.
(ה) חברי הועד רשאים למלא את מקומו של חבר שנבצר ממנו, מכל סיבה שהיא, למלא את תפקידו עד חזרתו.
(ו) האסיפה הכללית תבחר יו”ר לעמותה. תפקיד יו”ר העמותה הוא למשך 5 שנים בלבד והוא יכהן גם כחבר בועד המנהל.
(ז) האסיפה הכללית תבחר גזבר לעמותה. תפקיד גזבר העמותה הוא למשך 5 שנים בלבד.

5.4 ישיבות הועד המנהל:
הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

5.5 החלטות הועד המנהל:
(א) החלטות הועד המנהל יתקבלו ברוב קולות המצביעים.
והיה והקולות הם שקולים ייערך דיון וההצעה תוצג שוב להצבעה. והיה והקולות שקולים בפעם השניה –
תידחה ההצבעה לישיבה הבאה ו/או להצבעה באסיפה הכללית.
(ב) הצבעת ‘פה אחד’ יכולה להתקבל לא רק במהלך ישיבות הועד, אלא גם בדרך שתוסכם על ידי חברי הועד (טלפון, דואל, דואר
וכו’.) ובלבד שתגובה בהודעות בכתב תוך 7 (שבעה) ימים מיום ההצבעה.

5.6 פרוטוקול ישיבות הועד המנהל:
הועד ינהל פרוטוקול של ישיבותיו והחלטותיו.
פרוטוקולי הישיבות יישלחו אל חברי האגודה לפי דרישה ויפורסמו באתר האגודה באופן שוטף.

5.7. ייפוי כח:
הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

6. ועדת כספים/גזבר:

תפעל על פי התקנון של רשם העמותות.

7. ועדת הביקורת:

7.1. האסיפה הכללית תיבחר מבין חברי העמותה ועדת ביקורת שמספר חבריה ייקבע באסיפה ויהיו בה לפחות שני חברים.
7.2. חברי ועדת הביקורת יבחרו מתוכם יו”ר הועדה.
7.3. הועדה תבדוק את עניניה הכספיים והמשקיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה, ואת נוהלי ופעולות העמותה,
ויביאו בפני האסיפה הכללית השנתית את המלצותיהם לענין אישור הדין וחשבון הכספי ונוהל ופעולות העמותה.
7.4. ועדת הביקורת תכהן מיום היבחרה באסיפה הכללית עד שתיבחר ועדה חדשה באסיפה כללית אחרת.
7.5. חבר ועדה יוצאת יוכל להיבחר לועדה החדשה.
7.6. חבר ועדת ביקורת אינו יכול לכהן בשום ועדה או בשום תפקיד נוסף באגודה.
7.7. כל חבר בועדת הביקורת או בגוף המבקר רשאי לעייין בכל עת בפנקסי החשבונות של העמותה ובמסמכים המתייחסים אל
הרשום בהם ולקבל מכל חבר הועד ומכל עובד העמותה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרושים, לדעתו למילוי תפקידיו.
7.8. חבר הועדה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב ליו”ר הועדה לפחות 30 יום מראש.
7.9. חבר ועדה יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.
7.10. ועדת הביקורת יחזירו לגזבר את הדוח השנתי, בצרוף הערות בכתב, לא יאוחר מ- 30 יום מיום קבלת הדוח.
7.11. חברי ועדת הביקורת יזומנו לכל הישיבות של הועדות השונות ויקבלו לידיהם את כל פרוטוקולי הישיבות.

8. נכסים לאחר פירוק:

8.1. פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם ונשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות.
8.2. נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא אסורה בין חבריה.
8.3. פורקה העמותה, יועבר רכושה לידי מוסד ציבורי אחר כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה ולא יחולק בין חבריה.

9. סניפים:

האגודה רשאית בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול עניינם.

נספחי התקנון:


הנספחים הינם חלק בלתי נפרד מהתקנון ומחייבים בהתאם.

נספח מספר 1: תנאי החברות –

חבר תלמיד

כל מי שרשום ללימודים בבבית ספר מוכר, בבית ספר הנמצא בתהליך הכרה, אצל מורה בכיר ו/או מורה מוכר המוכר ללימודי עיסוי על-ידי האגודה בעת הגשת הבקשה לקבלה כחבר באגודה, ונמצא בשלבי לימודיו עד למעמד – חבר מתמחה.
והיה ולא השלים את לימודיו לדרגת מתמחה והחלה שנה קלנדרית חדשה, ישאר במעמד של חבר תלמיד אך ישלם דמי חבר שנתיים מלאים.
הגבלות: אינו רשאי לעבוד בתחום ואינו בעל זכות הצבעה.
משלם דמי חבר לאגודה בסכום סימלי של 30 ש”ח  למשך 12 חודשים מיום מועד תחילת הקורס הראשון בעיסוי/טיפול גוף.

חבר מתמחה – 224 ש”ל

100 שעות לימוד טכניקת עיסוי + 124 ש”ל מדעים + התמחות מונחה.


זכויות: רשאי להיבחר לאחת מוועדות האגודה (כיועץ כאשר בכל ועדה יכול להיות רק חבר מתמחה אחד).
רשאי לעבוד, אך ורק, בבתי מלון, מרכזי בריאות וספא ורק תחת פיקוח של חבר בכיר.
הגבלות: אין לו זכות הצבעה בועדות ובאסיפה הכללית והוא אינו רשאי ללמד.
החברות מותנת בהשלמת 500 שעות לימוד בתוך 3 שנים.
וותק: וותק נחשב מרגע קבלת תעודת חבר מתמחה.

פירוט הדרישות המקצועיות לחבר מתמחה:

טכניקה

מספר שעות לימוד (מינימום)

טכניקת עיסוי – 70 + התמחות מונחה

היסטוריה של עיסוי – 1

יחסי מטפל/מטופל – 5

אתיקה מקצועית – 5

התפתחות אישית – 5

יציבה נכונה ותנועה – 14

סה”כ – 100

מדעים

מספר שעות לימוד

אנטומיה ופיזיולוגיה – 100

פתולוגיה, וקונטרה אינדיקציות – 20

עזרה ראשונה (כל 2 שנים) – 4

סה”כ – 124


התמחות מונחה לחבר מתמחה: 1) 3 טיפולי מבחן מלאים בכיתה עם המורה בסוף הקורס.
2) 30 טיפולים מתועדים + משוב מורה
הערה: יש לצייד את התלמידים הנמצאים בשלב ההתמחות המונחה, במסמך המגדיר את מעמד התלמיד ואת אופי הטיפול שעליו
יחתמו המטופלים לפני קבלת הטיפול. יש להדגיש כי: 1. המטפל הינו תלמיד הנמצא בעיצומם של לימודיו.
2. הטיפול הינו חלק מטיפולים הנדרשים להסמכת המטפל.

חבר מוסמך – 500 ש”ל

– חבר מתמחה (224 שעות לימוד) + 276 שעות לימוד נוספות + התמחות מונחה.
– בעל תעודות המזכות אותו במעמד של חבר מתמחה (300 שעות לימוד) מלפני 31.12.1998 + וותק מוכח של 5 שנות עבודה רצופה
בעיסוי.
– מטפל ותיק שסיים את לימודיו לפני ה – 31.12.1992 יתקבל כחבר מוסמך גם עם לימודיו כללו רק את שעות הלימוד המתאימות למעמד
מתמחה.
זכויות: רשאי להצביע, לבחור ולהיבחר. רשאי ללמד אך ורק במסגרת בית ספר מוכר/מוסמך בקורס למעמד מתמחה
ותחת פיקוח מקצועי של חבר בכיר.
רשאי לנהל קליניקת טיפולים עצמאית.
חובות: חייב לעבור השתלמות מקצועית בת 48 שעות בכל שנתיים (בכפוף למעמדו באגודה).


פירוט הדרישות המקצועיות לחבר מוסמך:

טכניקה

מספר שעות לימוד (מינימום)

טכניקת עיסוי (לפחות אחת) 100 + התמחות מונחה

טכניקות נוספות כמו: עיסוי רקמות עמוקות, עיסוי רפואי, עיסוי תאילנדי,
אקופרסורה, עיסוי טיפולי, רולפינג, שיאצו, טרייגר, פרימר
וצבירת טכניקות עיסוי נוספות (מינימום 28 ש”ל לתעודה) – 100

צבירת אישורי לימודים והשתלמויות קצרות – לא יותר מ- 76

סה”כ – 276


התמחות מונחה לחבר מוסמך: 1) 30 טיפולים מתועדים + משוב מורה
2) מינימום 12 טיפולים מול אסיסטנט בכיתה ו/או 3 טיפולים מלאים בכיתה עם
המורה בסוף הקורס.
הערה: יש לצייד את התלמידים הנמצאים בשלב ההתמחות המונחה, במסמך המגדיר את מעמד התלמיד ואת אופי הטיפול שעליו
יחתמו המטופלים לפני קבלת הטיפול. יש להדגיש כי: 1. המטפל הינו תלמיד הנמצא בעיצומם של לימודיו.
2. הטיפול הינו חלק מטיפולים הנדרשים להסמכת המטפל.

חבר בכיר – 1100 ש”ל

– חבר מוסמך (500 ש”ל) + 600 ש”ל נוספות (500 ש”ל טכניקה + 100 ש”ל מדעים) + התמחות מונחה
– בעל וותק מוכח של 5 שנות עבודה רצופה.
זכויות: רשאי לבחור ולהיבחר וללמד עיסוי על פי התמחותו (ראה מורה מוכר).
חובות: חייב לעבור השתלמות מקצועית בת 48 שעות בכל שנתיים. (בכפוף למעמדו באגודה).


פירוט הדרישות המקצועיות לחבר בכיר:

טכניקה

מספר שעות לימוד (מינימום)

טכניקות עיסוי שונות: עיסוי רפואי, רולפינג, עיסוי תאילנדי,
עיסוי רקמות עמוקות, טווינה, שיאצו וכד’ל (טכניקה אחת לפחות של 100 ש”ל) – 200 + התמחות מונחה

טיפולי גוף שונים (במגע או שלא במגע) – אלכסנדר, פאולה, פלדנקרייז,
אקופרסורה, רפלקסולוגיה, רייקי, מוח אחד, טאי צ’י, צ’י גונג טיפולי, יוגה וכד’ – 150

מקצועות חופשיים – צמחי מרפא, תזונה, פילוסופיה, שמנים, פסיכולוגיה,
הומיאופתיה, פרחי בך, טאו, זן בודהיזם וכו’- 150

סה”כ – 500

מדעים

מספר שעות לימוד

אנטומיה, פיזיולוגיה ופתולוגיה (פתולוגיה – מינימום 40 ש”ל) – 100


התמחות מונחה לחבר בכיר: 1) 30 טיפולים מתועדים + משוב מורה
2) מינימום 12 טיפולים מול אסיסטנט בכיתה ו/או 3 טיפולים מלאים בכיתה עם
המורה בסוף הקורס.
הערה: יש לצייד את התלמידים הנמצאים בשלב ההתמחות המונחה, במסמך המגדיר את מעמד התלמיד ואת אופי הטיפול שעליו
יחתמו המטופלים לפני קבלת הטיפול. יש להדגיש כי: 1. המטפל הינו תלמיד הנמצא בעיצומם של לימודיו.
2. הטיפול הינו חלק מטיפולים הנדרשים להסמכת המטפל.


חבר שלמד בחו”ל
כל מי שהוכשר לעסוק באחד ממקצועות העיסוי וטיפולי הגוף בחו”ל, והמבקש להיות חבר באגודה ולעסוק בכך בישראל.

תנאים לקבלת החברות:
החבר יעבור מבחנים – מעשי ועיוני, ויציג תעודות המעידות על לימודיו (כולל לימודי מדעים) כנדרש בתקנון זה.
הערה:
מי שלמד בחו”ל אחת מהשיטות המוכרות על ידי האגודה, יקבל את מעמדו לאחר בחינת תעודותיו ובשיתוף עם האגודה הרלוונטית.

חבר נלווה
כל ידיד, אגודה או חברה התורם לקידום מטרותיה של האגודה ותכליתה.

חבר כבוד – יקיר האגודה
יוענק לכל מי שתרם תרומה משמעותית ביותר לקידום ענפי העיסוי וטיפולי הגוף בישראל ותמך בצורה משמעותית באגודה.
זכויות: בעל זכות הצבעה ואינו משלם דמי חבר לאגודה.

פטור מלימודי מדעים:
פטור מלימודי מדעים יינתן לכל מי שיציג תעודה המעידה על לימודיו, לאחר בחינתה על ידי ועדת הקבלה.

שיטת טיפול/אגודה בינלאומית
כל שיטה ו/או אגודה בינלאומית המבקשת לפעול בישראל במסגרת אגודת עיסוי וטיפולי גוף תהיה כפופה לסטנדרטים המקצועיים הכלולים בתקנון זה ולחוקי המדינה ישראל.

השיטות המוכרות ע”י האגודה:

חבר בשיטת טרייגר


מספר שעות לימוד

טכניקת טרייגר – 250

מדעים 120

עזרה ראשונה (כל 5 שנים) – 4

סה”כ – 374
הגבלות: רשאי ללמד את שיטת טרייגר רק עם הצגת תעודת הסמכה להוראה מאגודת טרייגר העולמית.

חבר בשיטת פרימר


מספר שעות לימוד

טכניקת פרימר – 120

מדעים 120

עזרה ראשונה (כל 5 שנים) – 4

סה”כ – 244
הגבלות: רשאי ללמד את שיטת פרימר רק עם הצגת תעודת הסמכה להוראה מאגודת פרימר העולמית.


חבר בשיטת בואן


מספר שעות לימוד

טכניקת בואן – 120

מדעים 120

עזרה ראשונה (כל 5 שנים) – 4

סה”כ – 244
הגבלות: רשאי ללמד את שיטת בואן רק עם הצגת תעודת הסמכה להוראה מאגודת בואן העולמית.


חבר בעיסוי תאילנדי מסורתי :

מעמד מתמחה:
230 ש”ל + התמחות מונחה

מספר שעות לימוד

טכניקת העיסוי התאילנדי המסורתי – 106

מדעים 120

עזרה ראשונה (כל 5 שנים) – 4

סה”כ – 230

מעמד מוסמך:
500 ש”ל לפי: חבר מתמחה (230 ש”ל) + 270 ש”ל נוספות + התמחות מונחה

מספר שעות לימוד

טכניקת העיסוי התאילנדי המסורתי – 106

טכניקת עיסוי/טיפול גוף נוספת – 120

סה”כ – 270

מעמד בכיר:
1100 ש”ל לפי: חבר מוסמך (500 ש”ל) + 600 ש”ל נוספות + התמחות מונחה

הערות: (א) בכל שלב בלימודי העיסוי התאילנדי יש לבצע את ההתמחות המונחה כמוזכר במדרגים השונים בתקנון
(ב) רשאי ללמד את טכניקת העיסוי התאילנדי כל מי שעומד בדרישות התקנון של הכרה במורה.

נספח מספר 2 – תנאי החברות לבתי ספר

בית ספר הנמצא בתהליך הכרה: בית ספר אשר פועל בשיתוף פעולה עם האגודה להטמעת הסטנדרטים עד להכרתו על ידי האגודה

דרישות תהליך ההכרה:
1. העברת תוכניות הלימודים של בית הספר אל ועדת ההוראה של האגודה לצורך בחינת סטנדרטי הלימוד.
2. רישום כל תלמידי בית הספר המתאימים למעמד תלמיד (ראה נספח מס 1) כחברים באגודה.
3. רישום כל סגל הוראת העיסוי וטיפולי הגוף של בית הספר (מורים ואסיסטנטים) כחברים באגודה, לצורך בחינת מעמדם ולהכרתם
כמורים.
4. השמה בפועל של סטנדרטי הלימוד במשך שני מחזורי לימוד האחד אחרי השני.
5. בית ספר המצטרף לתהליך הכרה אל מול האגודה, יקבל את ההכרה מהאגודה לא יאוחר משלושה חודשים לאחר ההצטרפותו
לתהליך ההכרה, ולאחר שעמד מצידו בכל דרישות תהליך ההכרה.

בית ספר מוכר: בית ספר שסיים את תהליך ההכרה.

תנאים לבית ספר מוכר:
1. תעודת ההכרה, מותנית בקיומו של בית הספר כתאגיד שהוקם על פי חוק ופועל בהתאם לחוק לפחות שנתיים רצופות לפני הגשת
הבקשה לקבלת האישור מהאגודה, ושהתקיימו בו מינימום של שני קורסים של כל מקצוע בו נדרשת הכרה מהאגודה – האחד לאחר
השני.
2. ההכרה ניתנת לכל קורס עיסוי וטיפול גוף מקצועי בנפרד.
3. בית ספר אינו “בית ספר מוכר” על ידי האגודה על סמך ההכרה במוריו.
4. תוקף ההכרה הוא לשנה אחת ויחודש בכפוף להמלצות ועדת ההוראה של האגודה.

הנחיות אתיקה מקצועיות לבתי ספר:
ההנחיות יועברו אל בתי הספר עם סיום הגדרת נספח האתיקה.

אגרות:
1. תשלום אגרה חד פעמית בעבור הצטרפות בית ספר לתהליך ההכרה – 550 ₪.
2. תשלום אגרה שנתית בעבור מתן הכרה בבית ספר – 750 ₪.
3. תשלום הפרש לאגרת ההכרה לבית ספר שסיים את תהליך ההכרה באותה שנה – 200 ₪.


נספח מספר 3 – מורה ומוכר ומורה בכיר

מורה מוכר

חבר מוסמך בעל וותק של שנה בעבודה מעשית מיום קבלת מעמד של חבר מוסמך, עבר הכשרה כעוזר למורה (אסיסטנט) לפחות פעמיים במקצוע אותו הוא מתעתד ללמד, ועבר הכשרה להוראה בקורס ‘שיטות הוראה’ בהיקף של לפחות 48 שעות לימוד.
הגבלות: יכול ללמד אך ורק בתוך מסגרת של בית ספר מוכר ו/או בית ספר הנמצא בתהליך הכרה ותחת פיקוח של מורה בכיר.
הערות: (א) אסיסטנטיות להוראה מקנה 70% משעות הלימוד של הקורס לאסיסטנט. שעות אלה מוכרות רק בקורס
הראשון בו הוא משמש כאסיסטנט להוראה,.
(ב) פטור מלימודי שיטות ההוראה ינתן לכל מורה המציג תעודה המעידה על לימודיו(לפחות 48 ש”ל).

מורה בכיר

חבר בכיר שעבר הכשרה כעוזר למורה (אסיסטנט) לפחות פעמיים במקצוע אותו הוא מתעתד ללמד ועבר הכשרה להוראה בקורס ‘שיטות הוראה’ בהיקף של לפחות 48 שעות לימוד.
זכויות: רשאי ללמד על פי התמחותו באופן עצמאי בתוך ומחוץ לכל ארגון או בית ספר.
הנחיה: מורה בכיר המבקש ללמד קורסי עיסוי/טיפולי גוף באופן פרטי, נדרש להעביר את תוכניות לימודיו לבחינת
ועדת ההוראה להכרתם.
הערות: (א) מורה בכיר אינו יכול להעניק תעודת הסמכה לתלמידיו אלא אם הוצגה בפניו תעודה המעידה על לימודי
המדעים הנדרשים.
(ב) אסיסטנטיות להוראה מקנה 70% משעות הלימוד של הקורס לאסיסטנט. שעות לימוד אלה יוכרו לו רק
בעבור הקורס הראשון בו הוא משמש כאסיסטנט להוראה.
(ג) פטור מלימודי שיטות ההוראה ינתן לכל מורה המציג תעודה המעידה על לימודיו(לפחות 48 ש”ל).


הערה כללית: ועדת הקבלה תבדוק את אמיתות ההצהרה על ותק בהוראה של כל מורה המבקש לקבל את ההכרה מהאגודה.

הבהרות לקביעת מעמד מורה בכיר:

1. מורים בכירים וותיקים המלמדים מלפני 1/1/1993 אינם נדרשים ללמוד את קורס שיטות ההוראה ואינם נדרשים לתהליך
האסיסטנטיות להוראה.
2. מורים בכירים המלמדים מלפני 1/1/2002 נדרשים ללמוד את קורס שיטות ההוראה ואינם נדרשים לתהליך האסיסטנטיות להוראה.
3. מורים בכירים המלמדים מתאריך 1/1/2002 יעברו את תהליך האסיסטנטיות להוראה וילמדו את קורס שיטות ההוראה.
4. אסיסטנטיות להוראה מקנה 70% משעות הלימוד של קורס לאסיסטנט.
האסיסטנט יקבל שעות לימוד אלה בכל קורס אותו הוא עובר כאסיסטנט.”

מורה מוכר למדעים

1. רשאי ללמד את לימודי המדעים הבסיסיים (לדרגת מתמחה) של אנטומיה, פיזיולוגיה, פתולוגיה – כל מי שהוא רופא M.D. ו/או
סטודנט לרפואה מערבית משנה רביעית ואילך ו/או בעל תואר ראשון באחד מתחומי המדעים- פיזיותרפיה, פיזיולוגיה, ביולוגיה וכו’.
2. רשאי ללמד את לימודי המדעים המתקדמים (לדרגות מוסמך ובכיר) כל מי שהוא רופא M.D. ו/או סטודנט לרפואה מערבית משנה
שישית ואילך הנמצא בסטאז’ בבית חולים (הבנה קלינית).
הערה: * מורה למדעים המבקש ללמד תלמידי עיסוי וטיפולי גוף – יעבור הכשרה להוראה בקורס ‘שיטות הוראה’ בהיקף של
לפחות 48 שעות לימוד.
* פטור מלימודי שיטות ההוראה ינתן לכל מורה המציג תעודה המעידה על לימודיו(לפחות 48 ש”ל).

נספח מספר 4 – הגדרות טיפולים

הגדרת העיסוי השוודי

טכניקה במגע על שכבת השרירים השטחית/חיצונית (soft tissue), בשילוב עם הנעות פעילות וסבילות של המפרקים.

תנועות העיסוי השבדי:
ליטוף (Effleurage): תנועה בה משתמשים לרוב במסגרת טיפול בעיסוי שבדי. תנועה רכה ומחליקה זו משמשת להרגעת הרקמה
הרכה ומיושמת בעזרת שתי הידיים.
לישה (Petrissage/ Kneading): מערבת מעיכה, גלגול ולישה של השרירים ולרוב מיושמת לאחר אפלוראז’ בעיסוי השבדי.
חיכוך (Friction): התנועה העמוקה ביותר בעיסוי השבדי. מורכבת מניעות עמוקות ומעגליות המיושמות על הרקמה הרכה וגורמות
לשכבות העמוקות של הרקמה להתחכך זו בזו. התוצאה הנה הגברת זרימת הדם לאזור המטופל.


הגדרת העיסוי התאילנדי המסורתי :

עיסוי הוליסטי(ראה נספח 5) המשתמש בחלקי גוף שונים כגון: אצבעות, כפות ידיים, כפות רגליים, מרפקים, אמות, ברכיים וכו’ על מנת ליצור מערכת טכניקות הכוללת תנועות לחיצה, מתיחה, כיפוף, הרמה, דחיפה, סיבוב, לישה, חיכוך, הכאה, ליטוף ועוד, בשילוב הנעות פעילות וסבילות של המפרקים. הפועלות על מערכת השרירים השטחית, העמוקה, מערכת העצבים, בלוטות ההפרשה והשלד.
לבוש: בעיסוי התאילנדי המסורתי המטופל לבוש.
נתיבי אנרגיה: נתיבים בגוף אשר דרכם זורמת אנרגיית החיים.
המטפל משתמש בטכניקות הנ”ל על מנת לנרמל את זרימת האנרגיה דרכם.הגדרת תרפיית פרימר:
תרפיית פרימר הינה דרך טיפול שיטתית ומובנית בקפידה לשיקום רקמות ושרירים פגועים. התרפיה משפרת את זרימת נוזל הלימפה אל רקמת השריר ש”התייבשה” ואל תאי השריר שם מסייע נוזל הלימפה בחילוף החומרים.
שיטת העבודה היא לרוחב הסיבים בכל אברי הגוף ובה מבוצעת ‘פתיחת שריר’ המביאה לתיקונו עד לרמה של תא בודד. בדרך זו תורמת תרפיית פרימר לשיקום מחלות שרירים חמורות כגון: MD (ניוון שרירים), MS (טרשת נפוצה), פרקינסון, CP (שיתוק מוחין), פגיעות מוחיות ושבץ. כמו-כן מסייעת התרפיה בהטבה של פציעות ספורט, טראומה, מתח, דלקת פרקים, פיברוסיטיס (דלקת סיבים), פיברומיאלגיה, כאבי גב, מתח צוואר, סינדרום העייפות הכרונית, עצירות ובמצבים שונים הנובעים מבעיות במחזור הדם.
התרפיה משתלבת היטב עם הטיפול הקונבנציונלי ומסייעת בחיזוק תהליך הריפוי הטבעיהגדרת שיטת טריגר:
שיטת טרייגר הינה דרך של למידה והוראה המדריכה באמצעות תנועה לתוצאה של ריכוך והרפיה גופנית כללית.
הרעיון פועל על הפעלה עדינה של מערכת העצבים עם התת מודע- המקום בו שמורים הדפוסים וההרגלים של התנועה וההתנהגות.
יתרון השיטה הוא בכך שהשפעתו ניכרת למשך זמן ניכר לאחר טיפול, כאשר מטופלים מרגישים תחושות של קלות, רמות גבוהות של אנרגיות וחיוניות, ניידות רבה יותר ותחושות של שלווה ורוגע.
המטופל מקבל הנחיות לשימוש בתנועות לטיפול עצמי – “מנטסטיקה”. תנועות אלה מסייעות לעורר את התחושות שחווה בטיפול ומסייעות בשמירה על תוצאתו. התנועות מסוגלות לשחרר מתח מצטבר, לעודד חיוניות, ולאפשר תנאים להתפתחות אופטימלית של הגוף והנפש.הגדרת שיטת בואן:

“בואן” היא טכניקת טיפול ייחודית במגע, המרגיעה את מערכת העצבים (החלק האוטונומי) ומאפשרת למנגנון הריפוי הטבעי של הגוף לשוב לפעולה. היא מכוונת לכל האיברים והמערכות ומשפיעה עליהם ברמה התאית, המבנית, העצבית והאנרגטית.
הטיפול מתבצע באמצעות סדרות של תנועות “פריטה” עדינות ומדויקות על גבי שרירים, גידים ורקמת חיבור. בין סדרות-התנועות הללו מתקיימות במהלך הטיפול הפוגות, שבמהלכן המטפל/ת יוצא/ת מן החדר, ולגוף ניתן זמן לעבד את האינפורמציה שקיבל. בכל מפגש טיפולי המטפל/ת בוחר/ת בשילובים שונים בין הליכים (פרוצדורות) ספציפיים, המכוונים הן להרגעת המתח שנאגר בגוף וליצירת איזון בגוף כולו, ו/או מתייחסים לאזורים מסוימים בלבד, בהתאם לבעיה. הטיפול, הנמשך בין 15 ל-60 דקות, יכול להיעשות על בגדים קלים (או על העור עצמו), לרוב בשכיבה וכן בישיבה. יחד עם זאת, ניתן לבצעו בכל מקום – במגרש הספורט, בבית-חולים, בזירת תאונה, במטוס או ברכבת.

הגדרת העיסוי ההוליסטי:

1. העיסוי ההוליסטי הנו חלק מהגישה ההוליסטית לריפוי, הרואה באדם מכלול המורכב מגוף, נפש ורוח השלובים ושזורים זה בזה.
2. העיסוי ההוליסטי מדגיש את החיבור בין חלקי הגוף ליחידה אורגנית שלמה אחת, כמו גם את הקשר בין הגוף
למרכיבים האחרים של ההוויה האנושית – לנפש ולרוח.
3. העיסוי ההוליסטי מתאפיין, לפיכך, ברב ממדיות ובשילוב גישות טיפוליות המביאות בחשבון יעדים נוספים מלבד שחרור
שרירים, הזרמת דם ו/או לימפה ותנועה מפרקית סבילה.
4. שילוב הגישות מתייחס לפן המעשי של שלושת הרמות – גופנית, נפשית ורוחנית.
לפיכך בעיסוי ההוליסטי יתקיים תמיד מרכיב חינוכי או לימודי ושינוי בדפוסי התנהגותו של המטופל.
5. המגע בעיסוי ההוליסטי מתאפיין בהקשבה ומזמין את המטופל לעבודה משותפת עם המטפל.
6. צורות העבודה המשותפת השכיחות ביותר בעיסוי ההוליסטי הן:
• שחרור ע”י עזיבה שרירית בזמן תנועה סבילה.
• שימוש בנשימה אל מקום חסום/ תקוע בכדי לעורר אליו מודעות על מנת לפתוח אותו מבפנים בעזרת הלחץ שיוצר המטפל.
• שימוש בקול לביטוי תחושות ו/או כאמצעי לפתיחה ושחרור, תוך כדי הטיפול/המפגש.
• מתן משוב והסכמה על אופן העבודה, הן לפני הטיפול והן במהלכו ו/או לאחריו.
נקודה זו מבטאת את האפיון המרכזי של הגישה ההוליסטית לריפוי- לקיחת אחריות של המטופל כך שהמטפל תומך
בתהליך שהמטופל עצמו מוביל.
7. צורות המגע הנהוגות בעיסוי ההוליסטי קיימות בכל שיטות עיסוי כמו:
עיסוי שבדי, עיסוי רקמות עמוקות, עיסוי תאילנדי, עיסויים עדינים ועוד.
הטיפול יתקיים תמיד תוך התייחסות לצורכי המטופל ומתוך הסכמה על דרך העבודה.
8. שילוב של ארומתרפיה, רפלקסולוגיה, שיאצו, טרייגר, עיסוי רקמות עמוקות ו/או כל שיטת טיפול במגע אחרת, או שילוב של יסודות אחדים מתוכה לפי הצורך וההתאמה למטופל ברגע מסוים, הנו אופייני לעיסוי ההוליסטי ובלבד שהשילוב נעשה מתוך הבנה ורקע מקצועי הולם. (לימודים אצל מורה מוכר ו/או במוסד מוכר ובהתאם לתקנון
האגודה).
9. העיסוי ההוליסטי יכול גם להיות שיטה אחת, המכילה בתוכה את המרכיבים העיקריים של הגישה ההוליסטית הן ברוח והן במעשה

נספח 5  ( בא לשנות את סעיף 3 בנספח 2 בתקנון )

על פי החלטת האסיפה הכללית מיום 15.02.2018 נתקבל ברוב קולות שינוי נוהל רישום כל סגל הוראת העיסוי וטיפולי הגוף של בית הספר (מורים ואסיסטנטים) כחברים באגודה, לצורך בחינת מעמדם ולהכרתם כמורים. שינוי זה מבטל חובת רישום סגל ההוראה כתנאי להכרת האיגוד במוסד הלימוד.

 

חיפוש באתר

השאירו פרטים על מנת להצטרף ולהתנדב באיגוד

כנס ראשון לשנת 2024 בכפר הנוער כנות 04/06/2024... אל תפספסו
דילוג לתוכן